Privatumo politika

Privatumo politika

Privatuspsichiatras.lt  užtikrina tinkamą asmens duomenų naudojimą bei apsaugojimą. Tam, kad žinotumėte, kaip yra gaunami, naudojami, tvarkomi ir apdorojami pirkėjų asmens duomenys, Privatuspsichiatras.lt parengė šią privatumo politiką, su kuria galite susipažinti žemiau. Pažymime, jog visi veiksmai, atliekami su pirkėjų asmens duomenimis, yra pagrįsti galiojančiomis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis.

  1. Sąvokos

1.1. Administratorius – Privatuspsichiatras.lt svetainę administruojantis darbuotojas.
1.2. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
1.3. Asmens duomenų valdytojas – Privatuspsichiatras.lt.
1.4. Paskyra – tai prisijungimo prie Privatuspsichiatras.lt sąskaita, kuri sukuriama aktyviais Pirkėjo veiksmais pagal nurodytą veiksmų seką Privatuspsichiatras.lt svetainėje ir kurioje yra saugomi Pirkėjo asmeniniai duomenys bei užsakymų istorija.
1.5. Paslaugos – visos Privatuspsichiatras.lt Pirkėjui teikiamos paslaugos, įskaitant, bet neapsiribojant, paslaugų ar prekių, esančių Privatuspsichiatras.lt, pardavimą.
1.6. Pirkėjas – tai: (i) veiksnus pilnametis asmuo; arba (ii) nepilnametis asmuo nuo 14 iki 18 metų, turintis tėvų
sutikimą; (iii) emancipuotas nepilnametis asmuo; (iv) juridiniai asmenys.
1.7. Slaptažodis – tai raidžių ir/ar skaičių kombinacija, sukurta ir naudojama Pirkėjo, siekiant registruotis Privatuspsichiatras.lt sistemoje bei savo Paskyroje.
1.8. Slapukas – tai mažas tekstinis failas, siunčiamas į kiekvieno asmens, besilankančio Privatuspsichiatras.lt, įrenginį, iš kurio yra prisijungiama prie Privatuspsichiatras.lt ir laikinai tame įrenginyje išsaugomas.
1.9. Taisyklės – tai prekių/paslaugų pirkimo – pardavimo Privatuspsichiatras.lt taisyklės.
1.10. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
1.11. Privatuspsichiatras.lt – elektroninė parduotuvė, esanti adresu http//:privatuspsichiatras.lt, valdoma IĮ GYDYTOJO A. KALEINIKOVO KABINETAS – pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus įsteigtos ir veikiančios įmonės, kurios kodas – 303357512, adresas korespondencijai   Šnipiškių g. 2-4, LT-09309 Vilnius 8072, Vilnius, Lietuva, duomenys apie įmonę saugomi ir kaupiami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre); ir/arba, atitinkamai pagal teksto prasmę žemiau, valdoma IĮ GYDYTOJO A. KALEINIKOVO KABINETAS.
1.12. Privatuspsichiatras.lt partneris – tai asmuo, tiekiantis prekes ar paslaugas Privatuspsichiatras.lt; su kuriuo gali būti vykdomos bendros akcijos arba projektai.
1.13. Privatuspsichiatras.lt paskyros – tai Privatuspsichiatras.lt paskyros įvairiuose socialiniuose tinkluose, kuriose Privatuspsichiatras.lt aktyviai bendrauja su savo esamais ir/ar potencialiais pirkėjais.

  1. Bendrosios Privatuspsichiatras.lt privatumo politikos nuostatos

2.1. Privatuspsichiatras.lt pirkėjų duomenų Tiesioginės rinkodaros tikslais nenaudoja.
2.2. Privatuspsichiatras.lt jokių pirkėjų duomenų niekam neteikia išskyrus LR įstatymų numatyta tvarka.
2.3. Privatuspsichiatras.lt atkreipia Pirkėjų dėmesį, jog pasikeitus Privatumo politikai, nauja jos redakcija bus patalpinta Privatuspsichiatras.lt svetainėje, su kuria kiekvienas Pirkėjas galės susipažinti prisijungęs prie Privatuspsichiatras.lt.
2.4. Asmenys, norintys įsigyti paslaugų ir/ar prekių, privalo pateikti šiuos duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, ir gyvenamosios vietos ir/arba prekės pristatymo vietos adresą. Pirkėjas laikomas atsakingu dėl pateiktų duomenų teisingumo.
2.5. Asmens kodo Privatuspsichiatras.lt iš Pirkėjo nereikalauja pateikti.
2.6. Pirkėjas gali bet kuriuo metu keisti ir/ar pildyti savo Asmens duomenis prisijungęs prie sukurtos Paskyros
Privatuspsichiatras.lt bei kreiptis į Privatuspsichiatras.lt el. paštu privatuspsichiatras@gmail.com dėl pagalbos keičiant duomenis bei norint atsisakyti Paskyros.
2.7. Jei Pirkėjas po prekių ir/ar paslaugų įsigijimo iš Privatuspsichiatras.lt nepageidauja, gauti jokio el. Laiško ar SMS  Pirkėjas gali rašyti elektroninį laišką adresu privatus.psichiatras@gmail.com arba skambinti bendruoju Privatuspsichiatras.lt klientų konsultavimo telefonu  +370-630-27450 ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių.
2.8. Privatuspsichiatras.lt patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti
Pirkėjams elektroninėje parduotuvėje Privatuspsichiatras.lt teikiamas paslaugas. Privatuspsichiatras.lt taip pat patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi Privatuspsichiatras.lt veiklos analizės  tikslais, jeigu tokį sutikimą Pirkėjas suteiks ir nepanaikins.
2.9. Privatuspsichiatras.lt įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus esant Pirkėjo sutikimui, vykdant užsakymą per Privatuspsichiatras.lt partnerius bei Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
2.10. Pirkėjas turi teisę: (i) pateikęs užklausą Privatuspsichiatras.lt raštu, susipažinti su Privatuspsichiatras.lt turimais savo Asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie
tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus; (ii)
pateikti prašymą Privatuspsichiatras.lt raštu, elektroniniu paštu privatus.psichiatras@gmail.com, telefonu +370-630-27450, dėl Paskyros ištrynimo arba Asmens duomenų valdymo veiksmų sustabdymo, kai tai daroma nesilaikant teisės aktų nuostatų, išskyrus Privatumo politikoje numatytus atvejus; (iii) nesutikti su Privatumo politika bei Pirkėjo Asmens duomenų disponavimu šioje Privatumo Politikoje nurodyta tvarka – tokiu atveju Pirkėjas neturės
galimybės įsigyti prekių ir/ar paslaugų elektroninėje parduotuvėje Privatuspsichiatras.lt; (iv) atlikti kitus veiksmus, numatytus Privatumo politikoje bei teisės aktuose.
2.11. 2.10 p. išvardintais atitinkamais atvejais Privatuspsichiatras.lt ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų Pirkėjui pateikia atsakymą bei atlieka pateiktame prašyme nurodytus veiksmus arba atsisako juos atlikti.
2.12. Paslaugų suteikimo metu pareikalautas pateikti Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame
esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik asmens tapatybės identifikavimui.
2.13. Pirkėjas, sutikdamas su šia Privatumo politika, sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami siekiant
įvykdyti jo užsakymą, nepriklausomai nuo to, ar užsako prekes ir/ar paslaugas iš Privatuspsichiatras.lt kaip pardavėjo ar iš Partnerių, taip pat sutinka, kad jo Asmens duomenys gali būti perduoti Privatuspsichiatras.lt Partneriams.
2.14. Pirkėjo Asmens duomenys teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes
tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems subjektams ir tik tikslams, numatytiems šioje Privatumo politikoje.
2.15. Privatuspsichiatras.lt Asmens duomenis saugo tiek, kiek šis asmuo naudojasi Privatuspsichiatras.lt paslaugomis, išskyrus atvejus, nurodytus šioje Privatumo politikoje.
2.16. Po Paskyros panaikinimo Pirkėjo Asmens duomenys gali būti saugomi Asmens duomenų valdytojo serveryje iki šešių mėnesių, išskyrus atvejus, kai Pirkėjo pateiktais duomenimis buvo (i) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (ii) įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (iii) jeigu Privatuspsichiatras.lt yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Pirkėju, ar jeigu Privatuspsichiatras.lt yra pastebėjęs atitinkamo Pirkėjo padarytus privatuspsichiatras.lt pirkimo-pardavimo taisyklių pažeidimus; ar (iv) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.
2.17. Privatuspsichiatras.lt vidiniai technologiniai sprendimai užtikrina, jog Pirkėjo pateikiami Asmens duomenys Privatuspsichiatras.lt būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų, praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų, t. y., asmens duomenų apsaugos lygis atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
2.18.  Pirkėjas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Privatuspsichiatras.lt Slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens
duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam tapo
prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Privatuspsichiatras.lt.
2.19.  Esant arba diagnozuojant galimus sutrikimus Privatuspsichiatras.lt, Administratorius gali naudoti Pirkėjų IP adresus.
2.20. Jeigu Privatuspsichiatras.lt abejoja Pirkėjo pateiktų Asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti šių Pirkėjų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.
2.21. Siekiant, kad Pirkėjui būtų suteiktos elektroninės parduotuvės Privatuspsichiatras.lt paslaugos visa apimtimi, į Pirkėjo įrenginį, kuriuo jungiamasi prie Privatuspsichiatras.lt, gali būti įrašyti Slapukai.
2.22. Pirkėjas, patvirtindamas Privatumo politiką, sutinka, kad jo įrenginyje būtų įrašomi šioje Privatumo
politikoje numatyti Slapukai. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės parduotuvės Privatuspsichiatras.lt funkcijos jam gali neveikti.
2.23. Privatuspsichiatras.lt naudojami Slapukai skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu. Naršyklės nustatymais jūs galite ištrinti arba blokuoti visus šiuos Slapukus arba jų dalį, bet tokiu atveju dalis Privatuspsichiatras.lt svetainės funkcijų gali neveikti. Kita Slapukų rūšis – skirta rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), pateikti Pirkėjų interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją. Privatuspsichiatras.lt nenaudoja šios rūšies Slapukų, tačiau atkreipia Pirkėjų dėmesį, kad kai kurie Privatuspsichiatras.lt Partneriai gali naudoti šios rūšies Slapukus, todėl Pirkėjas įtardamas, kad be jo sutikimo šios rūšies Slapukai yra naudojami, turėtų kreiptis į konkretų Privatuspsichiatras.lt Partnerį.

  1. Baigiamosios nuostatos

3.1. Ši Privatumo politika įsigalioja 2016 m. lapkričio 22 d. Bet kokie Privatumo politikos pasikeitimai bus skelbiami ir viešai matomi svetainėja Privatuspsichiatras.lt.